Ver. 1.0 Beta, Don't have a compiler? Now you can write simple scripts ONLINE! This is a basic version -does not include all the Pascal statements. Only to learn basics

Pascal

MasterMind - Gra pamięciowa w Pascalu


Kod źródłowy pokazuje jak budować proste gry


W grze trzeba zapamiętać określony znak, potem odkrywać kolejne znaki. Każde znaki występują parami. Gdy znajdziesz 2 takie same znaki, ale jeden po drugim, komputer je odkrywa i uznaje za zapamiętane przez ciebie. Musisz odkryć całą planszę. Ćwicz swoją pamięć


Z kodu źródłowego gry możesz nauczyć się jak budować interfejs użytkownika -jak łączyć klawiaturę z zachowaniem kursoraprogram MasterMind;

uses
 Crt;

{ -------------------------------------------------------------- }
{ ------------------- Zmienne, typy i stale -------------------- }
{ -------------------------------------------------------------- }

type
 TPole = record
   id : Byte;
   active : Boolean;
   found : Boolean;
 end;

 TPoint = record
   x : Byte;
   y : Byte;
 end;

const
 MAX_PICTURES = 10;
 MAX_ROWS = 10;
 MAX_COLUMNS = 10;

 KEY_LEFT = 'A';
 KEY_RIGHT     = 'D';
 KEY_UP        = 'W';
 KEY_DOWN = 'S';
 KEY_CHOOSE = ' ';
 KEY_NEW_GAME = 'N';
 KEY_ESCAPE = #27;

 { rodzaje obrazkow }
 pictures : array[1..MAX_PICTURES] of Char =
 ('*', '&', '^', '%', '#', '@', '!', '+', '-', '~');

var
 { plansza }
 lvl : array[1..MAX_ROWS, 1..MAX_COLUMNS] of TPole;

 { wspolrzedne poczatkowe planszy pomniejszone o 1 }
 sx, sy : Byte;

 { wspolrzedne aktualnego pola }
 px, py : Byte;

 { wymiary planszy }
 rows, columns : Byte;

 { poprzednio wybrane pole }
 wybPole : TPoint;

 { ilosc zaznaczonych pol }
 wybIle : Byte;

 { ilosc pol nieodgadnietych }
 ile : Byte;

 { czy to juz koniec gry }
 koniec : Boolean;

 { czy wyjsc z programu }
 quit : Boolean;

 { ilosc podejsc }
 ilePodejsc : Word;

{ -------------------------------------------------------------- }
{ ------------------- Procedury i funkcje ---------------------- }
{ -------------------------------------------------------------- }

function Min(a, b : Integer) : Integer;
begin
 if (a > b) then
   Min := b
 else
   Min := a;
end;

function Max(a, b : Integer) : Integer;
begin
 if (a < b) then
   Max := b
 else
   Max := a;
end;

procedure WriteXY(x, y, fg, bg : Byte; const txt : string);
begin
 GotoXY(x, y);
 TextColor(fg);
 TextBackground(bg);
 Write(txt);
end;

procedure CreateLevel(r, c : Integer);
var
 i, j : Byte;
 mp : Word; { maksymalna liczba obrazkow }
 rx, ry : Byte; { losowe wspolrzedne pol }
 cp : Byte; { biezacy obrazek }
begin
 rows := Max(Min(r, MAX_ROWS), 2);
 columns := Max(Min(c, MAX_COLUMNS), 2);
 if (rows and 1<>0) and (columns and 1<>0) then
   Dec(rows);
 for i:=1 to rows do
   for j:=1 to columns do
   begin
     lvl[i, j].id := 0;
     lvl[i, j].active := FALSE;
     lvl[i, j].found := FALSE;
   end;
 mp := rows*columns;
 ile := mp div 2;
 cp := 0;
 while (mp > 0) do
 begin
   Inc(cp);
   if (cp > MAX_PICTURES) then
     cp := 1;
   for i:=1 to 2 do
   begin
     repeat
rx := Random(columns)+1;
ry := Random(rows)+1;
     until (lvl[ry, rx].id = 0);
     lvl[ry, rx].id := cp;
   end;
   Dec(mp, 2);
 end;
 sx := 40-(columns div 2);
 sy := 13-(rows div 2);
 px := 1;
 py := 1;
 wybIle := 0;
 koniec := FALSE;
 ilePodejsc := 0;
end;

procedure Show;
var
 i, j : Byte;
 s : string;
begin
 TextBackground(BLACK);
 ClrScr;
 for i:=1 to rows do
   for j:=1 to columns do
     if (lvl[i, j].found) then
WriteXY(sx+j-1, sy+i-1, YELLOW, BLACK, pictures[lvl[i, j].id])
     else if (lvl[i, j].active) then
WriteXY(sx+j-1, sy+i-1, RED, BLACK, pictures[lvl[i, j].id])
     else
WriteXY(sx+j-1, sy+i-1, DARKGRAY, BLACK, '?');
 Str(ilePodejsc:5, s);
 WriteXY(80-5, 1, WHITE, BLUE, s);
 GotoXY(sx+px-1, sy+py-1);
end;

procedure Choose;
begin
 if (lvl[py, px].found) or (lvl[py, px].active) then
   Exit;
 Inc(ilePodejsc);
 lvl[py, px].active := TRUE;
 if (wybIle = 1) then
 begin
   if (lvl[wybPole.y, wybPole.x].id = lvl[py, px].id) then
   begin
     lvl[wybPole.y, wybPole.x].found := TRUE;
     lvl[py, px].found := TRUE;
     lvl[wybPole.y, wybPole.x].active := FALSE;
     lvl[py, px].active := FALSE;
     Dec(ile);
     if (ile = 0) then
koniec := TRUE;
   end
   else begin
     Show;
     lvl[wybPole.y, wybPole.x].active := FALSE;
     lvl[py, px].active := FALSE;
     Delay(500);
     Show;
   end;
   wybIle := 0;
 end
 else begin
   Inc(wybIle);
   wybPole.x := px;
   wybPole.y := py;
 end;
end;

procedure Init; forward;

procedure KeyHandle(c : Char);
begin
 case (c) of
   KEY_LEFT:
px := Max(px-1, 1);
   KEY_RIGHT:
px := Min(px+1, columns);
   KEY_UP:
py := Max(py-1, 1);
   KEY_DOWN:
py := Min(py+1, rows);
   KEY_CHOOSE:
     Choose;
   KEY_NEW_GAME:
     Init;
   KEY_ESCAPE:
     quit := TRUE;
 else
   Exit;
 end;
 Show;
end;

procedure Init;
begin
 CreateLevel(Random(MAX_ROWS)+2, Random(MAX_COLUMNS)+2);
 Show;
end;

procedure Done;
begin
 TextColor(LIGHTGRAY);
 TextBackground(BLACK);
 ClrScr;
 WriteLn('Master Mind 2005 - by Silent (text mode rulez !!!)');
 Delay(3000);
end;

procedure Play;
var
 c : Char;
begin
 quit := FALSE;
 while (not quit) do
 begin
   if (KeyPressed) then
     KeyHandle(UpCase(ReadKey));
   if (koniec) then
   begin
     WriteXY(1, 1, LIGHTGRAY, BLACK,
'Czy chcesz zagrac jeszcze raz ? [T/N] ');
     repeat
c := UpCase(ReadKey);
     until (c = 'T') or (c = 'N');
     if (c = 'N') then
Break;
     Init;
   end;
 end;
end;

procedure Run;
begin
 Play;
end;

{ -------------------------------------------------------------- }
{ --------------------- Program glowny ------------------------- }
{ -------------------------------------------------------------- }

begin
 Randomize;
 TextMode(CO80);
 Init;
 Run;
 Done;
end.

 

ON-LINE scripts!

This website uses cookie files in order to provide Google services (advertisements, analitycs) and Facebook. If you want to block using cookies, turn them off in your browser settings. Need a help? Click me