Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Badanie daty


procedure GetDate(var Year, Month, Day, DayOfWeek : Word);


procedura GetDate zwraca aktualną datę. Zapisuje ją także do Twoich zmiennych, które wstawisz do procedury.

Year przyjmuje wartości 1980..2099,
Month 1..12
Day 1..31
DayOfWeek 0..6Jeśli chodzi o dni tygodnia, gdy program zwróci 0 będzie to niedziela


Można uzyskać datę choćby w taki sposób:


uses Dos;
var y, m, d, dw : Word;

begin
 GetDate(y, m, d, dw);
 WriteLn('Dzisiaj jest: ', y, '-', m, '-', d);
end.
Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij