Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Obsługa klawiatury w Pascalu, Zaawansowane badanie za pomocą przerwań do tworzenia gier

Pascal

Wsteczwstecz Tworzenie gier w Turbo Pascalu
W góręw górę Zaawansowany kurs pascala
Dalejdalej Obsługa myszy w Turbo Pascalu 7.0

Obsługa klawiatury w Pascalu, Zaawansowane badanie za pomocą przerwań do tworzenia gier
Klawiatura standardowo
Aby obsługiwać odczyt wciśniętych klawiszy standardową metodą można skorzystać z ReadKey z modułu Crt lub skorzystać z funkcji PORT[$60] dostępnej w każdym programie bez dodatkowych modułów.

ReadKey wczytuje stan ostatnio wciśniętego klawisza. W połączeniu z keypressed można obsłużyć obsługę klawiatury bez zatrzymywania programu.

repeat
 if keypressed then ch:=ReadKey;
until ch=#27;

W przypadku PORT[$60], podobnie, jednak warto byłoby wyczyścić bufor klawiatury aby zapobiec jego przepełnieniu.

repeat
 
until PORT[$60]<>1;


Obydwa przypadki wczytują stan wciśniętego, pojedynczego klawisza z klawiatury. Pierwsza metoda jest częściej spotykana, druga czyta bezpośrednio z portu. Kody klawiszy w pierwszej funkcji to kody ASCII. W przypadku drugiej -kody są kolejnymi liczbami, poczynając od Escape, przez F1, F2, F3 itd...

Czyszczenie bufora klawiatury można wykonać korzystając z poniższej funkcji


PROCEDURE Keyb_Clear;Assembler;
ASM
mov ax, 0c00h
int 21h
END;
Obsługa klawiatury w Turbo pascalu
   Nie chodzi w tym rozdziale o przedstawienie działania ReadLn, czy ReadKey, tylko o profesjonalne badanie aktualnego stanu klawiszy.

   Problem z klawiaturą zaczyna się gdy chcemy zbudować coś naprawdę zaawansowanego. Ciężko jest nam przechwytywać informacje o wciśniętych altach, controlach i shiftach. Największy problem pojawia się gdy wciskamy wiele klawiszy na raz. Wtedy zaczyna się jeden duży pisk -oznaczający przepełnienie bufora. Jak tego uniknąć

Potrzebne zaawansowane obsługiwanie przerwań


   Co wcale nie znaczy że trudne. Kiedy wciskamy klawisz komputer wywołuje pewne przerwanie. Kiedy opuszczamy dzieje się to samo. W takim razie wystarczy podczas każdego przerwania wpisać do tablicy czy dany klawisz jest wciśnięty czy nie. Należy także pamiętać o wyczyszczeniu bufora, żebyśmy nie musieli słuchać pisków przepełnienia bufora.

   Ponieważ nie dysponuję zbyt duża ilością czasu wkleję moduł, którym sam się posługiwałem do obsługi klawiatury. Na jego przykładzie możesz napisać coś swojego, albo wykoprzystać go w swoich projektach.

Użycie modułu:
przed pętlą główną zainicjuj klawiaturę za pomocą keyb_Init;

Teraz stan klawiatury badasz z tablicy key[x]
Są podstawione pewne stałe, np.
Vk_Up, Vk_Down - to są strzałki, resztę zobacz w kodzie

użycie np.
if key[Vk_Up] then y:=y-1;

w pętli czyść za każdym razem bufor przez keyb_Clear;


Na końcu przywróć stare przerwanie przez keyb_End;

UWAGA! to nie jest kolejność Ascii! Kolejność musisz samemu zbadać np. w tablicy z kodu źródłowego

{$g+}
unit keyb_x;
interface

TYPE TKeyboard_Event   = PROCEDURE;

VAR   key             : array[1..127] of boolean; { to store the key-presses }
     AnyPressed      : Boolean;
     KeyDelay        : Word;
     KEYBOARD_EVENT  : TKeyboard_Event;

Const KeyName : array[1..83] of string[10] = (
          'Esc','1','2','3','4','5','6', '7','8','9','0','_','=','BckSpace',
          'Tab','Q','W','E','R','T','Y', 'U','I','O','P','[',']','Return',
          'Ctrl','A','S','D','F','G','H', 'J','K','L',';','"','`','Lewy Shift',
          '','Z','X','C','V','B','N','M', ',','.','/','Prw. Shift','*',
          'AlT','Spacja','Caps Lock','F1', 'F2','F3','F4','F5','F6','F7','F8',
          'F9','F10','Num Lock','Scroll Lock', 'Home','G˘ra','Pg Up','-','Lewo',
          '5','Prawo','+','End','D˘�','Pg Down', 'Ins','Del');

Const KeyNorm : array[1..55] of CHAR = (

          { 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10}
          ' ', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
          '0', '-', '=', ' ', ' ', 'q', 'w', 'e', 'r', 't',
          'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '[', ']', ' ', ' ', 'a',
          's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '"',
          '`', ' ', '', 'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm',
          ',', '.', '/', ' ', '*');


     KeyAlt : array[1..55] of CHAR = (

          { 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10}
          ' ', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
          '0', '-', '=', ' ', ' ', 'q', 'w', ' ©', 'r', 't',
          'y', 'u', 'i', '˘', 'p', '[', ']', ' ', ' ', 'Ą',
          '�', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', '�', ';', '"',
          '`', ' ', '', 'ľ', ' «', ' †', 'v', 'b', 'ä', 'm',
          ',', '.', '/', ' ', '*');

     KeyShift : array[1..55] of CHAR = (

          { 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10}
          '~', '!', '@', '#', '$', '%', '^', ' &', '*', '(',
          ')', '_', '+', ' ', ' ', 'Q', 'W', 'E', 'R', 'T',
          'Y', 'U', 'I', 'O', 'P', '{', '}', ' ', ' ', 'A',
          'S', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', ':', '"',
          '`', ' ', '', 'Z', 'X', 'C', 'V', 'B', 'N', 'M',
          '<', '>', '?', ' ', '*');      VK_ESC = 1;      { these are just some constants... }
      VK_Down   = 80;     { the most important keys in games }
      VK_Up     = 72;     { are the arrow keys, and the }
      VK_Left   = 75;     { control+alt keys... }
      VK_Right  = 77;
      VK_CTRL   = 29;
      VK_ALT    = 56;
      VK_RETURN = 28;
      VK_SPACE  = 57;
      VK_SHIFT  = 42;

PROCEDURE Keyb_Init;
PROCEDURE Keyb_End;
PROCEDURE Keyb_Clear;
Function  Keyb_KeyRetrace:Boolean;

implementation
uses dos;

VAR OldInt09        : pointer;        { old keyboard interupt             }

Const KeyWait:Integer=0;

PROCEDURE Keyb_End ;
BEGIN
 SetIntVec( $09, OldInt09 ) ;
END;

{$f+}
PROCEDURE Keyb_NewInt09; INTERRUPT;
Begin
  IF Assigned(KEYBOARD_EVENT) THEN
     Keyboard_Event;

ASM
 STI

 xor ch,ch             { set CH to 0, we're using bytes here! }

 mov dx,$60            { set DX to port $60 (keyboard port) }
 in al,dx              { get byte from keyboard }
 mov cl,al             { put it in CL for usage }
 and cl,$7f            { and CL with 127 (MOD 128) }

 mov bx,offset key     { get offset of the KEY array of booleans }
 dec bx
 add bx,cx             { add keyfound to BX }
 mov si,bx             { put calculated offset in DS:[SI] }

 shr al,7              { divide AL with 128 }
 xor al,1
 mov [si],al           { put TRUE or FALSE in array position of keyfound }
 mov anypressed,al     { set ANYPRESSED to TRUE or FALSE }
 mov dx,$61
 in al,dx              { get byte from the port }
 mov cl,al
 or al,$80
 out dx,al
 mov al,cl
 out dx,al
 cli

 mov ax,$20
 mov dx,$20
 out dx,ax
END;
End;
{$f-}

PROCEDURE Keyb_Init;
VAR n : byte;
BEGIN
 AnyPressed:=False;
 ExitProc := addr( Keyb_End) ;
 GetIntVec( $09, OldInt09 ) ;
 SetIntVec( $09, addr( Keyb_NewInt09 ) ) ;
 For N := 1 to 127 do Key[ N ] := False ;
END;

PROCEDURE Keyb_Clear;Assembler;
ASM
 mov ax, 0c00h
 int 21h
END;

Function Keyb_KeyRetrace:Boolean;
begin
Keyb_KeyRetrace:=False;
if keywait>0 then begin dec(keydelay);exit; End;
keywait:=KeyDelay;
Keyb_KeyRetrace:=True;
end;

begin
KeyDelay:=1;FillChar(key,sizeof(key),0);
KEYBOARD_EVENT:=NIL;
end.

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij