Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Moduł do obsługi szybkiej grafiki VESA w Turbo Pascalu

Pascal

Wsteczwstecz Wprowadzenie do VESA
W góręw górę Zaawansowany kurs pascala
Dalejdalej Muzyka i dźwięk w Turbo Pascalu

Moduł do obsługi szybkiej grafiki VESA w Turbo Pascalu
Grafika 10eh

Część praktycznaPoniżej jest kod źródlowy modulu graficznego graph10Eh z objaśnieniami. Możesz troszkę pokopiować do siebie, żeby otrzymać szybką grafikę w trybie 320x200x16bitów.

- Dochodzi do 500 klatek na sekundę.
- Odtwarza pliki bmp.
- Symuluje przezroczystość
- Rysuje szybką linię
- Potrafi robić print screeny

Zapraszam do nauki

KOD ŹRÓDLOWY:


{$G+}
UNIT Graph10E;


INTERFACE
USES Types, Fonts, Errors, Standard, MMX;


CONST
 V_MaxEX=320;
 V_MaxEY=200;

 BrakZnaku:ARRAY[0..7] OF Byte=
 {(00, 66, 36, 24, 24, 36, 66, 00);}
 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

 EkranRect:TRect=
 (X:0;Y:0;W:320;H:200);

 MMX_Enabled=FALSE;

 VerticalRetrace:Boolean=True;

 V_TextNormal:Boolean=True;
 VGA_Tryb:Boolean=FAlse;

TYPE
 TEkran10Eh=RECORD
   Ekr1 : Pointer;
   Ekr2 : Pointer;
 END;

 TObraz=RECORD
   W,
   H             : Word;
   TCol          : Word;
   Transparent   : Boolean;
   BMP           : Pointer;
   BPP           : Byte;
   Paleta        : Pointer;
 END;

 TPicture       =^TObraz;

 TBMPCaption    = RECORD
   BM           : Word;
   Size         : Longint;
   rezerw       : Longint;
   obraz_offset : Longint;
   info         : Longint;
   Width        : Longint;
   Height       : Longint;
   LPO          : Word;
   BPP          : Word;
   kompresja    : Longint;
   Size_Obr     : Longint;
   HDPI         : Longint;
   VDPI         : Longint;
   Colors       : Longint;
   UColors      : Longint;
 END;

 TRGB           = RECORD
   R, G, B      : Byte;
 END;

 TPaleta        = RECORD
   Color        : ARRAY[0..255] OF TRGB;
 END;

 PPaleta        =^TPaleta;VAR
   DefaultRect  : TRect;
   V_Ekran      : TEkran10Eh;
FUNCTION V_RGB(r, g, b : Byte) : Word;
{FUNCTION  V_RGB(R, G, B:Byte):Word;}
FUNCTION  V_GetBuf(VAR Buf:TEkran10Eh):Byte;
FUNCTION  V_LoadBMP24(Buf:TPicture;CONST Fn:STRING):Boolean;

PROCEDURE V_PrintScreen(CONST Fn:STRING);
PROCEDURE V_ToRGB(c : Word; VAR r, g, b : Byte);
{PROCEDURE V_ToRGB(Col:Word;VAR R, G, B:Byte);}
PROCEDURE V_FreeBuf(VAR Buf:TEkran10Eh);
PROCEDURE ShowCaptionBMP(CONST Fn:STRING);
PROCEDURE V_VRet;
PROCEDURE V_FillChar32(Dest:Pointer;Count:word; Value:Word);
PROCEDURE V_FlipBuf(Buf : TEkran10Eh);
PROCEDURE V_Set10Eh;
PROCEDURE V_End10Eh;
PROCEDURE V_ClearScreen(Buf:TEkran10Eh; Col:Word);
PROCEDURE V_HLine(Buf:TEkran10Eh; X, Y, W:Integer;C:Word);
PROCEDURE V_VLine(Buf:TEkran10Eh; X, Y, H:Integer;C:Word);
PROCEDURE V_Pix(Buf:TEkran10Eh; X, Y:Integer;C:Word);
PROCEDURE V_Line(Buf:TEkran10Eh; X1, Y1, X2, Y2:Integer;C:Word);
PROCEDURE V_HLineAlpha1(Buf:TEkran10Eh; X, Y, W:Integer;C:Word;Alpha:Byte);
PROCEDURE V_RozmyjEkran(Buf:TEkran10Eh; Speed:Byte);
PROCEDURE V_KopiujObraz(Buf:TEkran10Eh; Obraz:TPicture; X, Y:Integer);
PROCEDURE V_NewImage(VAR Picture:TPicture);
PROCEDURE V_FreeImage(VAR Picture:TPicture);
PROCEDURE V_WriteXY(Buf:TEkran10Eh;Font:PFont;X, Y:Integer;CONST S:STRING;C:Word;StepX:Byte);
PROCEDURE V_CenterText(Buf:TEkran10Eh;Font:PFont;X, Y:Integer;CONST S:STRING;C:Word;StepX:Byte);
PROCEDURE V_CopyLine(Buf:TEkran10Eh; Dest:Pointer; X, Y, W:Integer);
PROCEDURE V_CopyFromLine(Buf:TEkran10Eh; Line:Pointer; X, Y, W:Integer);
PROCEDURE V_LineX(X1, Y1, X2, Y2 : Integer; C: Word);
PROCEDURE V_CreateMirroredBMP(VAR Source, Dest:TPicture);


IMPLEMENTATION{FUNCTION V_RGB(r, g, b : Byte) : Word;ASSEMBLER;
ASM
 Mov  Al, [r]
 Shl  Ax, 5
 Mov  Al, [g]
 Shl  Ax, 3
 And  Al, 11100000b
 Shr  [b], 3
 Or   Al, [b]
END;

PROCEDURE V_ToRGB(c : Word; VAR r, g, b : Byte); ASSEMBLER;
ASM
 Mov  Cx, Ds
 Mov  Ax, [c]
 Lds  Bx, [b]
 Mov  [Bx], Al
 Shl  BYTE PTR [Bx], 3
 Shr  Ax, 5
 Lds  Bx, [g]
 Mov  [Bx], Al
 Shl  BYTE PTR [Bx], 2
 Shr  Ax, 6
 Lds  Bx, [r]
 Mov  [Bx], Al
 Shl  BYTE PTR [Bx], 3
 Mov  Ds, Cx
END;


FUNCTION V_RGB(R, G, B:Byte):Word;
BEGIN
 V_RGB:=(B SHR 3) OR ((G SHR 2) SHL 5) OR ((R SHR 3) SHL 11);
END;
{*************************************************************************
PROCEDURE V_ToRGB(Col:Word;VAR R, G, B:Byte);
BEGIN
 R:=(Col AND (31 SHL 11)) SHR 8;
 G:=(Col AND (63 SHL 5)) SHR 3;
 B:=BYTE(Col SHL 3);
END;


FUNCTION V_GetBuf(VAR Buf:TEkran10Eh):Byte;
BEGIN
 Buf.EKR1:=NIL;
 Buf.EKR2:=NIL;

 V_GetBuf:=E_OK;
 IF MemAvail<128000 THEN
 BEGIN
   V_GetBuf:=E_PAMIEC;
   Exit;
 END;

 GetMem(Buf.EKR1, 64000);
 GetMem(Buf.EKR2, 64000);

 V_Ekran.EKR1:=Buf.EKR1;
 V_Ekran.EKR2:=Buf.EKR2;
END;

PROCEDURE V_FreeBuf(VAR Buf:TEkran10Eh);
BEGIN
 FreeMem(Buf.EKR1, 64000);
 FreeMem(Buf.EKR2, 64000);
 Buf.EKR1:=NIL;
 Buf.EKR2:=NIL;

 V_Ekran.EKR1:=NIL;
 V_Ekran.EKR2:=NIL;
END;

PROCEDURE V_VRet;
BEGIN
IF VerticalRetrace THEN
  ASM

      Mov Dx, 3dah

      @Powrot:

        In   Al, Dx
        Test Al, 00001000b
        Jnz  @Powrot

      @Nie_Ma:

        In   Al, Dx
        Test Al, 00001000b
        Jz   @Nie_Ma

  END;
END;

PROCEDURE V_Move32(VAR Src;VAR Dest;Count, Offs: Word); ASSEMBLER;
ASM
 Mov  Cx, Count
 Mov  Dx, Cx
 And  Dx, 3
 Shr  Cx, 2

 Push Ds

 Lds  Si, Src
 Les  Di, Dest

 Add  Si, Offs

 Cld
 Db   $F3,$66,$A5

 Mov  Cx, Dx
 Rep  MovSb

 Pop  Ds
END;

PROCEDURE V_FillChar32(Dest:Pointer;Count:word; Value:Word);ASSEMBLER;
ASM
 Mov Ax, Value
 Mov Cx, Ax
 Db  $66
 Shl Ax, 16
 Mov Ax, Cx

 Les Di, Dest
 Mov Cx, Count
 Mov Bx, Cx
 And Bx, 3
 Shr Cx, 2
 Cld

 Db  $F3, $66, $AB

 Mov Cx, Bx
 Cld
 Rep Stosb
END;


PROCEDURE V_FlipBuf(Buf : TEkran10Eh);
BEGIN


 IF VGA_Tryb THEN
 BEGIN
   ASM
   Mov AX, 4F05H
   Mov BX, 0
   Mov DX, 0
   Int 10H
 END;

   {KOPIOWANIE EKRANU WRAZ Z KONWERSJA NA TRYB 8-BITOWY}
   ASM
     Les  Di, Buf.Ekr1
     Mov  Cx, 32000
     Push Ds
     Mov  Ax, $A000
     Mov  Ds, Ax
     Xor  Si, Si

     @Petla:

       Mov  Bx, Es:[Di]
       Inc  Di
       Inc  Di
       Mov  Ax, Bx
       And  Ax, 0000000000011100b
       Shr  Ax, 2

       Mov  Dx, Bx
       And  Dx, 0000011100000000b
       Shr  Dx, 5
       Or   Ax, Dx

       And  Bx, 1100000000000000b
       Shr  Bx, 8
       Or   Ax, Bx

       Mov  Bx, Si
       Inc  Si
       Mov  Byte Ptr Ds:[Bx], Al

     Loop @Petla

     Pop  Ds

     Les  Di, Buf.Ekr2
     Mov  Cx, 32000
     Mov  Si, 31999
     Push Ds
     Mov  Ax, $A000
     Mov  Ds, Ax

     @Petla2:

       Mov  Bx, Es:[Di]
       Inc  Di
       Inc  Di
       Mov  Ax, Bx
       And  Ax, 0000000000011100b
       Shr  Ax, 2

       Mov  Dx, Bx
       And  Dx, 0000011100000000b
       Shr  Dx, 5
       Or   Ax, Dx

       And  Bx, 1100000000000000b
       Shr  Bx, 8
       Or   Ax, Bx

       Mov  Bx, Si
       Inc  Si
       Mov  Byte Ptr Ds:[Si], Al

     Loop @Petla2

     Pop  Ds


   END;

 END
 ELSE
 BEGIN

 ASM
   Mov AX, 4F05H
   Mov BX, 0
   Mov DX, 0
   Int 10H
 END;

 IF MMX_Enabled THEN
 BEGIN
   MMX_Move(Ptr($A000, 0),     Buf.Ekr1, 64000);
   MMX_Move(Ptr($A000, 64000), Buf.Ekr2, 1536);
 END ELSE
 BEGIN
   V_Move32(Buf.Ekr1^, Ptr($A000, 0)^, 64000, 0);
   V_Move32(Buf.Ekr2^, Ptr($A000, 64000)^, 1536, 0);
 END;

 ASM
   Mov AX, 4F05H
   Mov BX, 0
   Mov DX, 1
   Int 10H
 END;
 {IF MMX_Enabled THEN
 MMX_Move(Ptr($A000, 0), Buf.Ekr2 , 62464 1536);
 ELSE}
 V_Move32(Buf.Ekr2^, Ptr($A000, 0)^, 62464, 1536);

 END;

END;

PROCEDURE UpString(VAR S:STRING);
VAR i:Byte;
BEGIN
 FOR i:=1 TO Byte(S[0]) DO
   S[i]:=UpCase(S[i]);
END;

PROCEDURE V_Set10Eh;
VAR R, G, B:Byte;
   S:STRING;

BEGIN

IF (ParamCount>0) THEN
 BEGIN
   {DUZY PARAMETR}
   S:=ParamStr(1);
   UpString(S);
 END;

IF (S='VGA') THEN
 BEGIN

 ASM
   Mov   Ax, 13h
   Mov   Bx, 0
   Int   10h
 END;
   VGA_Tryb:=TRUE;

   {USTAWIANIE PALETY}
   FOR R:=0 TO 3 DO
   FOR G:=0 TO 7 DO
   FOR B:=0 TO 7 DO
     BEGIN
       PORT[$3c8]:=B OR (G SHL 3) OR (R SHL 6);

       PORT[$3c9]:=R SHL 4;
       PORT[$3c9]:=G SHL 3;
       PORT[$3c9]:=B SHL 3;
     END;


 END ELSE
 ASM
   Mov   Ax, 4F02h
   Mov   Bx, 10Eh
   Int   10h
 END;
END;

PROCEDURE V_End10Eh; ASSEMBLER;
ASM
 Mov   Ax, 4F02h
 Xor   Bh, Bh
 Mov   Bl, 03h
 Int   10h
END;

FUNCTION V_LoadBMP24(Buf:TPicture;CONST Fn:STRING):Boolean;
VAR
 Capt : TBMPCaption;
 F    : FILE;
 Size : Word;
 Temp : Word;
 I    : Word;
 BTem : Pointer;
 Addx : Word;
 BMPx : Pointer;
 TC   : Word;

BEGIN
 {JESLI FUNKCJA SIE NIE ZAKONCZY POWODZENIEM ZWROCI False}
 V_LoadBMP24:=False;

 {JEZELI JESZCZE NIE MA UTWORZONEGO OBRAZKA TO WYCHODZI}
 IF Buf=NIL THEN Exit;

 {OTWIERA PODANY PLIK}
 Assign(F, Fn);
 {$I-}
 Reset(F, 1);
 {$I+}

 {JESLI NIE ZNALEZIONO PLIKU WYCHODZI}
 IF IOResult<>0 THEN Exit;

 {WCZYTUJE NAGLOWEK INFORMACYJNY}
 BlockRead(F, Capt, SizeOf(Capt));

 {USTAWIA ROZMIAR OBRAZKA}
 Buf^.W:=Capt.Width;
 Buf^.H:=Capt.Height;

 {OBLICZANIE POTRZEBNYCH PAMIECI DLA OBRAZKA}
 {ORAZ DO BUFORA ODCZYTU Z DYSKU}
 Size:=Capt.Width*Capt.Height SHL 1;
 Temp:=Capt.Width SHL 1+Capt.Width;

 {W RAZIE POTRZEBY PRZYDZIELA PAMIEC DLA RYSUNKU}
 IF (Buf^.BMP=NIL) THEN
 BEGIN
  IF (MaxAvail>=Size) THEN GetMem(Buf^.BMP, Size)
     ELSE Exit;
 END;

 {JEZELI TO NIE JEST BITMAPA 24 BITOWA}
 IF Capt.BPP<>24  THEN BEGIN Close(F); Exit; END;

 {PRZESTAWIA WSKAZNIK PLIKU NA POCZATEK BITMAPY}
 Seek(F, Capt.Obraz_Offset);

 {PAMIEC DO ODCZYTU JEDNEJ LINII}
 IF MaxAvail  Temp:=Temp+(Temp AND 3);
 GetMem(BTem, Temp);

 {USTAWIA WSKAZNIK BUFORU NA OSTATNIA LINIE}
 Addx:=(Capt.Height-1)*(Capt.Width SHL 1);

 {BUFOR POMOCNICZY DLA ASSEMBLERA}
 BMPx:=Buf^.BMP;

 {WCZYTUJE I PRZEKSZTALCA BITMAPE OD KONCA}
 FOR I:=Capt.Height-1 DOWNTO 0 DO
 BEGIN
   BlockRead(F, BTem^, Temp);
   ASM
     Push Ds

     Les  Di, BMPx
     Add  Di, Addx

     Lds  Si, BTem

     Mov  Cx, Word Ptr Capt.Width

     @Petla:

       Xor  Ax, Ax
       Mov  Al, [Si]
       Inc  Si

       Xor  Bx, Bx
       Mov  Bl, [Si]
       Inc  Si

       Xor  Dx, Dx
       Mov  Dl, [Si]
       Inc  Si

       Shr  Ax, 3
       Shr  Bx, 2
       Shr  Dx, 3

       Shl  Bx, 5
       Shl  Dx, 11

       Or   Ax, Bx
       Or   Ax, Dx

       Mov  Es:[Di], Ax

       Inc  Di
       Inc  Di

     Dec  Cx
     Jnz  @Petla

     Pop  Ds
   END;
   Dec(Addx, (Capt.Width shl 1));

 END;

 {OKRESLANIE KOLORU PRZEZROCZYSTEGO}
 {LEWY GORNY PIKSEL}
 ASM
   Les  Di, BMPx
   Mov  Ax, Es:[Di]
   Mov  Tc, Ax
 END;

 {DOMYSLNY KOLOR PRZEZROCZYSTOSCI}
 Buf^.TCol:=Tc;

 {ZWALNIA PAMIEC OD BUFORA}
 FreeMem(BTem, Temp);

 {ZAMYKA PLIK}
 Close(F);

 {ZAZNACZA ZE WSZYSTKO SIE UDALO}
 V_LoadBMP24:=True;
END;


PROCEDURE V_ClearScreen(Buf:TEkran10Eh; Col:Word);
BEGIN
 IF MMX_Enabled THEN
 BEGIN
   MMX_FillChar(Buf.Ekr1, 64000, Col);
   MMX_FillChar(Buf.Ekr2, 64000, Col);
 END ELSE
 BEGIN
   V_FillChar32(Buf.Ekr1, 64000, Col);
   V_FillChar32(Buf.Ekr2, 64000, Col);
 END;
END;


FUNCTION V_ObetnijHLine(VAR X1, Y1, W:Integer):Boolean;
BEGIN
 V_ObetnijHLine:=TRUE;

 IF (Y1=DefaultRect.Y+DefaultRect.H) OR
    (X1>=DefaultRect.X+DefaultRect.W) OR (W<=0) OR (X1+W<=DefaultRect.X) THEN Exit;

 IF X1  BEGIN
     IF X1+W>DefaultRect.X+DefaultRect.W THEN W:=DefaultRect.W
     ELSE
   W:=W+(X1-DefaultRect.X);

     X1:=DefaultRect.X;

END ELSE
   IF X1+W>DefaultRect.X+DefaultRect.W THEN
W:=DefaultRect.X+DefaultRect.W-X1;

 V_ObetnijHLine:=FALSE;
END;


FUNCTION V_ObetnijVLine(VAR X1, Y1, H:Integer):Boolean;
BEGIN
 V_ObetnijVLine:=TRUE;

 IF (X1=DefaultRect.Y+DefaultRect.H) OR
    (X1>=DefaultRect.X+DefaultRect.W) OR (H<=0) OR (Y1+H<=DefaultRect.Y) THEN Exit;

 IF Y1  BEGIN
     IF Y1+H>=DefaultRect.Y+DefaultRect.H THEN
     BEGIN
       H:=DefaultRect.Y+DefaultRect.H;
       Y1:=DefaultRect.Y;
     END ELSE
     BEGIN
   H:=H+Y1-DefaultRect.Y;
Y1:=DefaultRect.Y;
     END;
END ELSE

   IF Y1+H>DefaultRect.Y+DefaultRect.H THEN
H:=DefaultRect.Y+DefaultRect.H-Y1;

 V_ObetnijVLine:=FALSE;
END;PROCEDURE V_HLine(Buf:TEkran10Eh; X, Y, W:Integer;C:Word);

VAR Ekr1, Ekr2:Pointer;
BEGIN

 IF V_ObetnijHLine(X, Y, W) THEN Exit;
 Ekr1:=Buf.Ekr1;
 Ekr2:=Buf.Ekr2;

 ASM
   Mov  Ax, Y
   Cmp  Ax, 100

   Ja   @Drugi

   Les  Di, Ekr1

   Jmp  @Dalej

   @Drugi:

     Les  Di, Ekr2
     Sub  Ax, 100

   @Dalej:

     Shl  Ax, 7
     Add  Di, Ax
     Shl  Ax, 2
     Add  Di, Ax
     Add  Di, X
     Add  Di, X

     Mov  Cx, W
     Mov  Bx, Cx
     And  Bx, 1
     Shr  Cx, 1

     Mov  Ax, C
     Db   $66
     Shl  Ax, 16
     Mov  Ax, C

     Cld

     Db   $F3, $66, $AB

     Mov  Cx, Bx
     Rep  StosW
  END;
END;

PROCEDURE V_Pix(Buf:TEkran10Eh; X, Y:Integer;C:Word);

VAR Ekr1, Ekr2:Pointer;
BEGIN

 IF (X=DefaultRect.X+DefaultRect.W) OR
    (Y=DefaultRect.Y+DefaultRect.H) THEN Exit;
 Ekr1:=Buf.Ekr1;
 Ekr2:=Buf.Ekr2;

 ASM
   Mov  Ax, Y
   Cmp  Ax, 100

   Ja   @Drugi

   Les  Bx, Ekr1

   Jmp  @Dalej

   @Drugi:

     Les  Bx, Ekr2
     Sub  Ax, 100

   @Dalej:

     Shl  Ax, 7
     Add  Bx, Ax
     Shl  Ax, 2
     Add  Bx, Ax
     Add  Bx, X
     Add  Bx, X
     Mov  Ax, C

     Mov  ES:[Bx], Ax
  END;
END;


PROCEDURE V_VLine(Buf:TEkran10Eh; X, Y, H:Integer;C:Word);

VAR Ekr1, Ekr2:Pointer;
BEGIN

 IF V_ObetnijVLine(X, Y, H) THEN Exit;
 Ekr1:=Buf.Ekr1;
 Ekr2:=Buf.Ekr2;

 ASM
   Mov  Ax, Y
   Cmp  Ax, 100

   Jnb  @ZaczynajOd2

   Les  Di, Ekr1
   Mov  Bx, Ax
   Shl  Bx, 7
   Add  Di, Bx
   Shl  Bx, 2
   Add  Di, Bx
   Add  Di, X
   Add  Di, X

   Jmp  @DrawLine

   @ZaczynajOd2:

   Les  Di, Ekr2
   Mov  Bx, Ax
   Sub  Bx, 100
   Shl  Bx, 7
   Add  Di, Bx
   Shl  Bx, 2
   Add  Di, Bx
   Add  Di, X
   Add  Di, X
   Xor  Ax, Ax

   @DrawLine:

   Mov  Cx, H
   Mov  Dx, C
   Cld

   @Petla:

     Cmp  Ax, 100
     Jb   @Dalej

     @Drugi:

       Les  Di, Ekr2
       Sub  Ax, 100
       Add  Di, X
       Add  Di, X

     @Dalej:

       Mov  ES:[DI], Dx
       Add  Di, 640
       Inc  Ax

   Loop @Petla

  END;
END;

{PROCEDURE V_Line(Buf:TEkran10Eh; X1, Y1, X2, Y2:Integer;C:Word);
FUNCTION Znak(X:Integer):Integer;
BEGIN
 IF X>0 THEN Znak:=1 ELSE
 IF X<0 THEN Znak:=-1 ELSE
   Znak:=0;
END;

PROCEDURE PrzytnijLinieX(VAR X1, Y1, X2, Y2:Integer; Rect:PRect);

VAR a, b:Real;
   Granica:Integer;

BEGIN

 Granica:=Rect^.X;
 {PRZECIECIE Z OSIA Z LEWEJ
 IF (X1=Granica) THEN
 BEGIN
   {$Q-
   Y1:=(Y1+Round((Y2-Y1)*(Granica-X1)/(X2-X1)));
   X1:=Granica;
   {$Q+
 END;

 Granica:=Rect^.X+Rect^.W;
 {PRZECIECIE Z OSIA Z PRAWE  IF (X1=Granica) THEN
 BEGIN
   {$Q-
   Y2:=(Y2+Round((Y2-Y1)*(X2-Granica)/(X2-X1)));
   X2:=Granica-1;
   {$
VAR l, s, d1x, d1y, d2x,
 d2y, rx, ry, m, n,
   MaxX, MaxY, MinX, MinY    : Integer;
   Rect:TRect;
   a, b:Single;
   NY1, NX1, NX2, NY2    :Integer;

BEGIN

 S_Move32(@DefaultRect, @Rect, SizeOf(TRect));

 IF ((X1     ((X1>=Rect.X+Rect.W) AND (X2>=Rect.X+Rect.W)) OR
    ((Y1     ((Y1>=Rect.Y+Rect.H) AND (Y2>=Rect.Y+Rect.H)) THEN Exit;


 IF (X1<>X2) AND (Y1<>Y2) THEN
 BEGIN
   {$Q-
   a:=(Y2-Y1)/(X2-X1);
   b:=((-X1)*(y2-y1)-(X2-X1)*(-X1))/(X2-X1);

   Y1:=-Round(a*Rect.X+b);
   Y2:=-Round(a*(Rect.X+Rect.W-1)+b);

   X1:=Round((b-Rect.Y)/a);
   X2:=Round((b-(Rect.Y+Rect.H-1))/a);
   {$Q+
 END;

   IF Y1    IF Y1>Rect.Y+Rect.H-1 THEN Y1:=Rect.Y+Rect.H-1;

   IF Y2    IF Y2>Rect.Y+Rect.H-1 THEN Y2:=Rect.Y+Rect.H-1;

   IF X1    IF X1>Rect.X+Rect.W-1 THEN X1:=Rect.X+Rect.W-1;

   IF X2    IF X2>Rect.X+Rect.W-1 THEN X2:=Rect.X+Rect.W-1;}


PROCEDURE V_LineX(X1, Y1, X2, Y2 : Integer; C: Word);

VAR
 P0, P1, tmp : Integer;
 EX1, EY1, EX2, EY2 : Integer;
 x, y : Integer;


 l, s, d1x, d1y, d2x,
 d2y, rx, ry, m, n,
 MaxX, MaxY, MinX, MinY    : Integer;
 Rect:TRect;
 a           : Single;
 Temp         : Integer;

 FUNCTION Znak(X:Integer):Integer;
 BEGIN
   IF X>0 THEN Znak:=1 ELSE
   IF X<0 THEN Znak:=-1 ELSE
     Znak:=0;
 END;


 PROCEDURE Zamien(VAR a, b : Integer);
 VAR
   c : Integer;
 BEGIN
   c := a;
   a := b;
   b := c;
 END;

 FUNCTION ObliczKod(x, y : Integer) : Byte;
 BEGIN
   ObliczKod := (Byte(x  < EX1 ) OR
                (Byte(EX2 < x  ) SHL 1) OR
                (Byte(y  < EY1 ) SHL 2) OR
                (Byte(EY2 < y  ) SHL 3));
 END;

BEGIN

 S_Move32(@DefaultRect, @Rect, SizeOf(TRect));

 EX1 := Rect.X;
 EY1 := Rect.Y;
 EX2 := Rect.X+Rect.W-1;
 EY2 := Rect.Y+Rect.H-1;

{ !!! ZROBIC !!!
 Wykrywanie przypadkow poziomych i pionowych linii.
}
 IF x1=x2 THEN
 BEGIN

 IF y1>y2 THEN V_VLine(V_Ekran, x1, y2, y1-y2+1, C)
          ELSE V_VLine(V_Ekran, x1, y1, y2-y1+1, C);
   Exit;
 END;

 IF y1=y2 THEN
 BEGIN

   IF x1>x2 THEN V_HLine(V_Ekran, x2, y1, x1-x2+1, C)
            ELSE V_HLine(V_Ekran, x1, y1, x2-x1+1, C);
   Exit;

 END;


 WHILE (TRUE)
 DO BEGIN
   P0 := ObliczKod(x1, y1);
   P1 := ObliczKod(x2, y2);
   IF (P0 = 0) AND (P1 = 0)
   THEN
     Break
   ELSE IF (P0 AND P1) <> 0
   THEN
     Exit
   ELSE BEGIN
     IF (P0 = 0)
     THEN BEGIN
       Zamien(x1, x2);
       Zamien(y1, y2);
       Zamien(P0, P1);
     END;
     IF (P0 AND 1 <> 0)
     THEN BEGIN
       Temp:=X2-X1;IF Temp=0 THEN Inc(Temp);
       y1 := y1+(LongInt((EX1-X1))*(Y2-Y1)) DIV Temp;
       x1 := EX1;
     END;
     IF (P0 AND 2 <> 0)
     THEN BEGIN
       Temp:=X2-X1;IF Temp=0 THEN Inc(Temp);
       y1  := y1+(LongInt((EX2-x1))*(y2-y1)) DIV Temp;
       x1 := EX2;
     END;
     IF (P0 AND 4 <> 0)
     THEN BEGIN
       Temp:=Y2-Y1;IF Temp=0 THEN Inc(Temp);
       x1 := X1+(LongInt((EY1-Y1))*(X2-X1)) DIV Temp;
       y1 := EY1;
     END;
     IF (P0 AND 8 <> 0)
     THEN BEGIN
       Temp:=Y2-Y1;IF Temp=0 THEN Inc(Temp);
       x1 := x1+((EY2-y1)*(x2-x1)) DIV Temp;
       y1 := EY2;
     END;
   END;
 END;

 rx:=X2-X1;
 ry:=Y2-Y1;

 d1x:=Znak(rx);
 d1y:=Znak(ry);

 d2x:=Znak(rx);
 d2y:=0;
 m:=ABS(rx);
 n:=ABS(ry);

 IF m<=n THEN
 BEGIN
   d2x:=0;
   d2y:=Znak(ry);
   m:=ABS(ry);
   n:=ABS(rx);
 END;

 s:=m SHR 1;

 FOR l:=0 TO m DO

 BEGIN
   ASM
     Mov  Ax, Y1
     Cmp  Ax, 99
     Ja   @DrugiBufor

     Les  Di, V_Ekran.Ekr1
     Jmp  @DrawPix

     @DrugiBufor:

     Les  Di, V_Ekran.Ekr2
     Sub  Ax, 100

     @DrawPix:

     Shl  Ax, 7
     Add  Di, Ax
     Shl  Ax, 2
     Add  Di, Ax
     Add  Di, X1
     Add  Di, X1
     Mov  Ax, C
     Mov  Es:[Di], Ax
   END;

   s:=s+n;
   IF s>=m THEN
   BEGIN
     s:=s-m;
     X1:=X1+d1x;
     Y1:=Y1+D1Y;
   END ELSE
   BEGIN
     X1:=X1+D2X;
     Y1:=Y1+d2y;
   END;

 END;


END;

PROCEDURE V_Line(Buf:TEkran10Eh; X1, Y1, X2, Y2:Integer;C:Word);
FUNCTION Znak(X:Integer):Integer;
BEGIN
 IF X>0 THEN Znak:=1 ELSE
 IF X<0 THEN Znak:=-1 ELSE
   Znak:=0;
END;

PROCEDURE PrzytnijLinieX(VAR X1, Y1, X2, Y2:Integer; Rect:PRect);

VAR a, b:Real;
   Granica:Integer;
   X12, X22, Y22, Y12:LongInt;

BEGIN
 X12:=X1;
 X22:=X2;

 Y12:=Y1;
 Y22:=21;


 Granica:=Rect^.X;
 {PRZECIECIE Z OSIA Z LEWEJ}
 IF (X1=Granica) THEN
 BEGIN
   Y12:=(Y1+Round((Y2-Y1)*(Granica-X1)/(X2-X1)));
   X12:=Granica;
 END;

 Granica:=Rect^.X+Rect^.W;
 {PRZECIECIE Z OSIA Z PRAWEJ}
 IF (X1=Granica) THEN
 BEGIN
   Y22:=(Y2+Round((Y2-Y1)*(X2-Granica)/(X2-X1)));
   X22:=Granica-1;
 END;

 X1:=X12;
 X2:=X22;
 Y1:=Y12;
 Y2:=Y12;
END;

PROCEDURE PrzytnijLinieY(VAR X1, Y1, X2, Y2:Integer; Rect:PRect);
VAR a, b:Real;
   Granica:Integer;
   X12, X22, Y22, Y12:LongInt;

BEGIN
 X12:=X1;
 X22:=X2;

 Y12:=Y1;
 Y22:=21;


 Granica:=Rect^.Y;
 {PRZECIECIE Z GORNA KRAWEDZIA}
 IF (Y1=Granica) THEN
 BEGIN
   X12:=(X1+Round((X2-X1)*(Granica-Y1)/(Y2-Y1)));
   Y12:=Granica;
 END;

 Granica:=Rect^.Y+Rect^.H;
 {PRZECIECIE Z DOLNA KRAWEDZIA}
 IF (Y1=Granica) THEN
 BEGIN
   X22:=(X2+Round((X2-X1)*(Y2-Granica)/(Y2-Y1)));
   Y22:=Granica-1;
 END;

 X1:=X12;
 X2:=X22;
 Y1:=Y12;
 Y2:=Y12;
END;

VAR l, s, d1x, d1y, d2x,
 d2y, rx, ry, m, n,
   MaxX, MaxY, MinX, MinY    : Integer;
   Rect:TRect;

BEGIN


 S_Move32(@DefaultRect, @Rect, SizeOf(TRect));

 {OBCINANIE LINI DLA Y}
 IF Y1>Y2 THEN BEGIN MaxY:=Y1;Y1:=Y2;Y2:=MaxY;MaxX:=X1;X1:=X2;X2:=MaxX END;
 IF (Y1>Rect.Y+Rect.H-1) OR (Y2  IF (Y1Rect.Y+Rect.H-1) THEN PrzytnijLinieY(X1, Y1, X2, Y2, @Rect);

 {OBCINANIE LINI DLA X}
 IF X1>X2 THEN BEGIN MaxY:=Y1;Y1:=Y2;Y2:=MaxY;MaxX:=X1;X1:=X2;X2:=MaxX END;
 IF (X1>Rect.X+Rect.W-1) OR (X2  IF (X1Rect.X+Rect.W-1) THEN PrzytnijLinieX(X1, Y1, X2, Y2, @Rect);

 rx:=X2-X1;
 ry:=Y2-Y1;

 d1x:=Znak(rx);
 d1y:=Znak(ry);

 d2x:=Znak(rx);
 d2y:=0;
 m:=ABS(rx);
 n:=ABS(ry);

 IF m<=n THEN
 BEGIN
   d2x:=0;
   d2y:=Znak(ry);
   m:=ABS(ry);
   n:=ABS(rx);
 END;

 s:=m SHR 1;

 FOR l:=0 TO m DO

 BEGIN
   IF (Y1>=Rect.Y) AND (Y2       (X1>=Rect.X) AND (X2    ASM
     Mov  Ax, Y1
     Cmp  Ax, 99
     Ja   @DrugiBufor

     Les  Di, Buf.Ekr1
     Jmp  @DrawPix

     @DrugiBufor:

     Les  Di, Buf.Ekr2
     Sub  Ax, 100

     @DrawPix:

     Shl  Ax, 7
     Add  Di, Ax
     Shl  Ax, 2
     Add  Di, Ax
     Add  Di, X1
     Add  Di, X1
     Mov  Ax, C
     Mov  Es:[Di], Ax
   END;

   s:=s+n;
   IF s>=m THEN
   BEGIN
     s:=s-m;
     X1:=X1+d1x;
     Y1:=Y1+D1Y;
   END ELSE
   BEGIN
     X1:=X1+D2X;
     Y1:=Y1+d2y;
   END;

 END;

END;


PROCEDURE V_HLineAlpha1(Buf:TEkran10Eh; X, Y, W:Integer;C:Word;Alpha:Byte);
BEGIN

 IF (W<1) OR V_ObetnijHLine(X, Y, W) THEN Exit;

 ASM
   Mov  Ax, Y
   Cmp  Ax, 100

   Ja   @Drugi

   Les  Di, Buf.Ekr1

   Jmp  @Dalej

   @Drugi:

     Les  Di, Buf.Ekr2
     Sub  Ax, 100

   @Dalej:

     Shl  Ax, 7
     Add  Di, Ax
     Shl  Ax, 2
     Add  Di, Ax
     Add  Di, X
     Add  Di, X

     Mov  Cx, W

     Cld

   @Petla:
     Push Cx

     Mov  Cl, Alpha

     Mov  Bx, Es:[Di]
     Mov  Ax, C

     Mov  Dx, Bx
     Shr  Dx, 11
     Shr  Ax, 11
     Add  Dx, Ax
     Shr  Dx, Cl
     Shl  Dx, 11
     Mov  Es:[Di], Dx
     And  Bx, 0000011111111111b

     Mov  Ax, C
     And  Ax, 0000011111111111b
     Mov  Dx, Bx
     Shr  Dx, 5
     Shr  Ax, 5
     Add  Dx, Ax
     Shr  Dx, Cl
     Shl  Dx, 5
     Or   Es:[Di], Dx
     And  Bx, 0000000000011111b

     Mov  Ax, C
     And  Ax, 0000000000011111b
     Mov  Dx, Bx
     Add  Dx, Ax
     Shr  Dx, Cl
     Or   Es:[Di], Dx

     Inc  Di
     Inc  Di

     Pop  Cx

   Loop @Petla

  END;
END;

PROCEDURE V_RozmyjEkran(Buf:TEkran10Eh; Speed:Byte);
BEGIN
 ASM

   Xor  Dx, Dx
   Mov  Dl, Speed

   Les  Di, Buf.Ekr1
   Mov  Cx, 32000
   Cld

   @Petla:

   Mov  Bx, Es:[Di]
   Mov  Ax, Bx
   Shr  Ax, 11
   Sub  Ax, Dx

   Jnb  @NieZerujAx
   Xor  Ax, Ax

 @NieZerujAx:

   Shl  Ax, 11
   Mov  Es:[Di], Ax
   And  Bx, 0000011111111111b

   Mov  Ax, Bx
   Shr  Ax, 6
   Sub  Ax, Dx

   Jnb  @NieZerujAx2
   Xor  Ax, Ax

 @NieZerujAx2:

   Shl  Ax, 6
   Or   Es:[Di], Ax
   And  Bx, 0000000000011111b

   Sub  Bx, Dx

   Jnb  @NieZerujBx
   Xor  Bx, Bx

 @NieZerujBx:

   Or   Es:[Di], Bx

   Inc  Di
   Inc  Di

 Loop @Petla


   Les  Di, Buf.Ekr2
   Mov  Cx, 32000
   Cld

 @Petla2:

   Mov  Bx, Es:[Di]
   Mov  Ax, Bx
   Shr  Ax, 11
   Sub  Ax, Dx

   Jnb  @NieZerujAx2x
   Xor  Ax, Ax

 @NieZerujAx2x:

   Shl  Ax, 11
   Mov  Es:[Di], Ax
   And  Bx, 0000011111111111b

   Mov  Ax, Bx
   Shr  Ax, 6
   Sub  Ax, Dx

   Jnb  @NieZerujAx22
   Xor  Ax, Ax

 @NieZerujAx22:

   Shl  Ax, 6
   Or   Es:[Di], Ax
   And  Bx, 0000000000011111b

   Sub  Bx, Dx

   Jnb  @NieZerujBx2
   Xor  Bx, Bx

 @NieZerujBx2:

   Or   Es:[Di], Bx

   Inc  Di
   Inc  Di

 Loop @Petla2 END;
END;

PROCEDURE V_KopiujObraz(Buf:TEkran10Eh; Obraz:TPicture; X, Y:Integer);

CONST    EW:Word=320;
        EH:Word=200;

VAR Lx,  Rx,  Gy  :Integer;
   LxE, RxE      :Integer;
   DyE, GyE      :Integer;
   Width, Height :Integer;
   CountY        :Integer;
   OffX          :Word;
 SiGy, DiGyE   :Word;
   GyE2          :Word;
   Add2, TC      :Word;
   BMPx          :Pointer;

BEGIN
 IF NOT Assigned(Obraz) OR NOT Assigned(Obraz^.BMP) THEN Exit;

 WITH Obraz^ DO
 BEGIN

 IF X<0 THEN BEGIN LxE:=0;Lx:=-X;END
        ELSE BEGIN LxE:=X;Lx:= 0;END;

 IF Y<0 THEN BEGIN GyE:=0;Gy:=-Y;END
        ELSE BEGIN GyE:=Y;Gy:= 0;END;

 BMPx:=Obraz^.BMP;

 IF BMPx=NIL THEN Exit;

 IF (Lx>=W) OR (Gy>=H) THEN EXIT;


 IF LxE+W>EW THEN BEGIN RxE:=0;Rx:=Lx+LxE+W-(EW+Lx);END
       ELSE BEGIN RxE:=EW+Lx-(W+LxE);Rx:=0;END;

 IF GyE+H-Gy>EH THEN DyE:=0
          ELSE DyE:=EH+Gy-(GyE+H);

 OffX:=(LxE+RxE) SHL 1;

 IF EW-LxE-RxE>0 THEN Width :=EW-LxE-RxE ELSE Exit;
 IF EH-GyE-DyE>0 THEN Height:=EH-GyE-DyE ELSE Exit;

 CountY:=101-GyE;

 IF GyE>100 THEN GyE2:=GyE-100 ELSE GyE2:=GyE;
 IF CountY<=0 THEN BEGIN CountY:=0;Add2:=GyE2*(EW SHL 1);END ELSE Add2:=0;

 SiGy :=(Gy   *  W) SHL 1;
 DiGyE:=(GyE2 * EW) SHL 1;

 Lx:=Lx SHL 1;
 Rx:=Rx SHL 1;

 LxE:=LxE SHL 1;
 RxE:=RxE SHL 1;
 TC:=TCol;

 END; {Do With}

 IF Obraz^.Transparent THEN
 ASM
   Push Ds

   {DLA OBRAZU, JESLI WYCHODZI}
   {POZA EKRAN}
   Lds  Si, BMPx
   Add  Si, SiGy

   {DLA EKRANU, JESLI OBRAZ}
 {ZACZYNA SIE W PEWNYM MOMENCIE}
   Les  Di, Buf.Ekr1
   Add  Di, LxE
   Add  Di, DiGyE

   Cmp  CountY, 0
   Jnz  @NoChangePointer

   Les  Di, Buf.Ekr2
   Mov  CountY, 100
   Add  Di, LxE
   Add  Di, Add2

   @NoChangePointer:

   {ORAZ ILE DODATKOWO  Rep MovSW}
   Mov  Ax, Width

   {ILE LINI MA RYSOWAC}
   Cld
   Mov  Cx, Height
   Inc  Cx

   {PETLA GLOWNA PROCEDURY}
   {KOPIUJACEJ LINIE}
 @KopiujCalosc:

   Dec  CountY
   Jz   @ChangePointer
   Loop @KopiujWiersz
   Jmp  @Koniec

 @ChangePointer:

   Les  Di, Buf.Ekr2
   Mov  CountY, 100
   Add  Di, LxE
   Add  Di, Add2

   Loop @KopiujWiersz
   Jmp  @Koniec

 @KopiujWiersz:

     Push Cx
     Mov  Cx, Ax
     Add  Si, Lx

     @XXX:

     Mov  Dx, [SI]
     Cmp  Dx, TC

     Je   @NieKopiujTego

     Mov  Es:[Di], Dx


     @NieKopiujTego:

     {ZMIANA ADRESOW Di i Si}
     Inc  Di
     Inc  Di
     Inc  Si
     Inc  Si

     Loop @XXX

   @NieKopiujReszty:

     Add  Di, OffX
     Add  Si, Rx
     Pop  Cx
     Jmp  @KopiujCalosc

 @Koniec:

   Pop Ds

 END
 ELSE
 ASM
   Push Ds

   {DLA OBRAZU, JESLI WYCHODZI}
   {POZA EKRAN}
   Lds  Si, BMPx
   Add  Si, SiGy

   {DLA EKRANU, JESLI OBRAZ}
 {ZACZYNA SIE W PEWNYM MOMENCIE}
   Les  Di, Buf.Ekr1
   Add  Di, LxE
   Add  Di, DiGyE

   Cmp  CountY, 0
   Jnz  @NoChangePointer

   Les  Di, Buf.Ekr2
   Mov  CountY, 100
   Add  Di, LxE
   Add  Di, Add2

   @NoChangePointer:

   {ORAZ ILE DODATKOWO  Rep MovSW}
   Mov  Ax, Width

   {ILE LINI MA RYSOWAC}
   Cld
   Mov  Cx, Height
   Inc  Cx

   {PETLA GLOWNA PROCEDURY}
   {KOPIUJACEJ LINIE}
 @KopiujCalosc:

   Dec  CountY
   Jz   @ChangePointer
   Loop @KopiujWiersz
   Jmp  @Koniec

 @ChangePointer:

   Les  Di, Buf.Ekr2
   Mov  CountY, 100
   Add  Di, LxE
   Add  Di, Add2

   Loop @KopiujWiersz
   Jmp  @Koniec

 @KopiujWiersz:

     Push Cx
     Mov  Cx, Ax
     Mov  Bx, Ax
     And  Bx, 1
     Shr  Cx, 1
     Add  Si, Lx

     {KOPIOWANIE METODA 32 BITOWA}

     Cld
     Db   $F3,$66,$A5

     Mov  Cx, Bx
     Cld
     Rep  MovSW

     Add  Di, OffX
     Add  Si, Rx
     Pop  Cx
     Jmp  @KopiujCalosc

 @Koniec:

   Pop Ds

 END;
END;PROCEDURE V_NewImage(VAR Picture:TPicture);
BEGIN

 Picture:=NIL;
 IF MaxAvail
 New(Picture);

 Picture^.W:=0;
 Picture^.H:=0;
 Picture^.TCol:=0;
 Picture^.Transparent:=False;
 Picture^.BMP:=NIL;
 Picture^.BPP:=16;
 Picture^.Paleta:=NIL;
END;PROCEDURE V_FreeImage(VAR Picture:TPicture);
BEGIN
 IF Picture=NIL THEN Exit;

 IF Picture^.BMP<>NIL THEN
    FreeMem(Picture^.BMP, Picture^.W*Picture^.H*2);

 Dispose(Picture);
 Picture:=NIL;
END;PROCEDURE V_WriteXY(Buf:TEkran10Eh;Font:PFont;X, Y:Integer;CONST S:STRING;C:Word;StepX:Byte);

VAR A, B, Count:Byte;
   Ex:Integer;
   Line:Pointer;
   DX0, DY:Integer;
   Change:Integer;
   Nr, SP, Temp:Byte;
   RectX:TRect;

BEGIN
 S_Move32(@DefaultRect, @RectX, SizeOf(TRect));

 IF (Font=NIL) OR (Font^.Wzor=NIL) OR (Font^.TabKon=NIL) OR (Font^.TabAscii=NIL) THEN Exit;

 {Ustalanie liczby wyswietlanych znakow}
 IF (RectX.W+RectX.X-1-X)
 Count:=(RectX.W+RectX.X-1-X) DIV StepX;
 IF Byte(S[0])
 {Kiedy nic nie trzeba rysowac}
 IF (Y=RectX.Y+RectX.H) OR
    (Count*StepX=RectX.W+RectX.X) THEN EXIT; DX0:=X;
 SP:=1;

 IF X     BEGIN
      SP:=((RectX.X-X) DIV StepX);
      IF ((RectX.X-X) MOD StepX<>0) THEN INC(SP);
      DX0:=RectX.X+StepX*SP-(RectX.X-X);
      INC(SP);
    END;

 FOR A:=SP TO Count DO
 BEGIN
   Change:=101-Y;IF Change<0 THEN Change:=0;
   IF Change>0 THEN Line:=Buf.Ekr1 ELSE Line:=Buf.Ekr2;
   Temp:=Font^.TabAscii^[BYTE(S[A])];

   FOR B:=0 TO 7 DO
   BEGIN
     IF (B+Y>=RectX.Y+RectX.H) OR (B+Y
     IF Change>0 THEN
     BEGIN
       Dec(Change);
       IF Change=0 THEN Line:=Buf.Ekr2;
     END;


     IF (Temp>0) AND (Temp<=Font^.MaxL)
        THEN Nr:=Font^.Wzor^[Temp, B]
        ELSE Nr:=BrakZnaku[B];

     IF NOT V_TextNormal THEN Nr:=NOT Nr;
     Ex:=B+Y;
     IF Ex>99 THEN DEC(Ex, 100);

     IF Ex>=100 THEN Break;
     IF Ex>=0 THEN
        ASM
          Les  Di, Line
          Mov  Ax, Ex
          Shl  Ax, 7
          Add  Di, Ax
          Shl  Ax, 2
          Add  Di, Ax
          Mov  Ax, DX0
          Shl  Ax, 1
          Add  Di, Ax

          Mov  Dl, Nr
          Mov  Cx, 8
          Mov  Bl, 10000000b
          Mov  Ax, C

          Cld


          @Rysowanie:

            Test Bl, Dl
            Jz   @NoDraw

            Mov  Es:[Di], Ax

          @NoDraw:

            Shr  Bl, 1
            Inc  Di
            Inc  Di

          Loop @Rysowanie

        END;

   END;

   Inc(DX0, StepX);
 END;

END;


PROCEDURE V_CenterText(Buf:TEkran10Eh;Font:PFont;X, Y:Integer;CONST S:STRING;C:Word;StepX:Byte);
BEGIN
 V_WriteXY(Buf, Font, X-((BYTE(S[0])*StepX) SHR 1), Y, S, C, StepX);
END;

PROCEDURE V_CenterTextRect(Buf:TEkran10Eh;Font:PFont;Rect:TRect;X, Y:Integer;CONST S:STRING;C:Word;StepX:Byte);
BEGIN
 V_WriteXY(Buf, Font, X-((BYTE(S[0])*StepX) SHR 1), Y, S, C, StepX);
END;

PROCEDURE V_CopyLine(Buf:TEkran10Eh; Dest:Pointer; X, Y, W:Integer);
VAR Temp:Pointer;
BEGIN

 IF Y<100 THEN Temp:=Buf.Ekr1 ELSE BEGIN Temp:=Buf.Ekr2;Y:=Y-100;END;

 ASM
   Mov  Cx, W
   Shl  Cx, 1
   Mov  Dx, Cx
   And  Dx, 3
   Shr  Cx, 2

   Push Ds

   Les  Di, Dest
   Lds  Si, Temp

   Mov  Ax, Y
   Shl  Ax, 7
   Add  Si, Ax
   Shl  Ax, 2
   Add  Si, Ax

   Add  Si, X
   Add  Si, X

   Cld
   Db   $F3,$66,$A5

   Mov  Cx, Dx
   Rep  MovSb

   Pop  Ds
 END;
END;

PROCEDURE V_CopyFromLine(Buf:TEkran10Eh; Line:Pointer; X, Y, W:Integer);
VAR Temp:Pointer;
BEGIN

 IF Y<100 THEN Temp:=Buf.Ekr1 ELSE BEGIN Temp:=Buf.Ekr2;Y:=Y-100;END;
 IF X+W>=320 THEN W:=320-X;

 ASM
   Mov  Cx, W
   Shl  Cx, 1
   Mov  Dx, Cx
   And  Dx, 3
   Shr  Cx, 2

   Push Ds

   Les  Di, Temp
   Lds  Si, Line

   Mov  Ax, Y
   Shl  Ax, 7
   Add  Di, Ax
   Shl  Ax, 2
   Add  Di, Ax

   Add  Di, X
   Add  Di, X

   Cld
   Db   $F3,$66,$A5

   Mov  Cx, Dx
   Rep  MovSb

   Pop  Ds
 END;
END;

PROCEDURE V_CreateMirroredBMP(VAR Source, Dest:TPicture);
VAR Temp   : Pointer;
   Tmp    : Pointer;
   Needed : Word;
   W, H   : Integer;
BEGIN
 IF NOT Assigned(Source) OR NOT Assigned(Source^.BMP) THEN Exit;

 IF NOT Assigned(Dest) THEN
    V_NewImage(Dest);

 W:=Source^.W;
 H:=Source^.H;
 Needed:=2*W*H;

 Dest^:=Source^;
 Tmp:=Source^.BMP;

 IF MaxAvail>=Needed THEN
 BEGIN
   GetMem(Temp, Needed);
   Dest^.BMP:=Temp;
 END ELSE Exit;

 ASM
   Push Ds
   Les  Di, Temp
   Lds  Si, Tmp

   Mov  Cx, H

   @kopiujpion:
     Push Cx
     Mov  Cx, W

     Add  Di, Cx
     Add  Di, Cx       @kopiujpoziom:
         Dec Di
         Dec Di

         Mov Ax,Ds:[Si]
         Mov Es:[Di], Ax

         Inc Si
         Inc Si
       Loop @kopiujpoziom

     Mov  Cx, W

     Add  Di, Cx
     Add  Di, Cx

     Pop Cx
   Loop @kopiujpion

   Pop  Ds
 END;

END;

PROCEDURE V_PrintScreen(CONST Fn:STRING);
TYPE
  TByteArr= ARRAY [ 0..0] OF Byte;
  TWordArr= ARRAY [ 0..0] OF Word;

VAR BMPCapt : TBMPCaption;
   F:FILE;
   Line:Pointer;
   Temp:Pointer;
   i, j:Integer;
   R, G, B:Byte;

BEGIN
 WITH BMPCapt DO
 BEGIN
   BM:=Byte('M') SHL 8 OR Byte('B');
   Size:=SizeOf(TBMPCaption)+V_MaxEX*V_MaxEy*3;
   rezerw:=0;
   obraz_offset:=SizeOf(TBMPCaption);
   info:=40;
   Width:=V_MaxEX;
   Height:=V_MaxEY;
   LPO:=1;
   BPP:=24;
   kompresja:=0;
   Size_Obr:=V_MaxEX*V_MaxEy*3;
   HDPI:=96;
   VDPI:=96;
   Colors:=0;
   UColors:=0;
 END;

 GetMem(Line, V_MaxEX*2);
 GetMem(Temp, V_MaxEX*3);

 Assign(F, Fn);
 Rewrite(F, 1);
 BlockWrite(F, BMPCapt, SizeOf(TBMPCaption));

 FOR i:= V_MaxEY-1 DOWNTO 0 DO
 BEGIN
   V_CopyLine(V_Ekran, Line, 0, i, V_MaxEX*2);
   FOR j:=0 TO V_MaxEX-1 DO
   BEGIN
     V_ToRGB(TWordArr(Line^)[j], R, G, B);
     TByteArr(Temp^)[j*3]:=B;
     TByteArr(Temp^)[j*3+1]:=G;
     TByteArr(Temp^)[j*3+2]:=R;
   END;

   BlockWrite(F, Temp^, V_MaxEX*3);
 END;


 FreeMem(Line, V_MaxEX*2);
 FreeMem(Temp, V_MaxEX*3);

 Close(F);
END;

PROCEDURE ShowCaptionBMP(CONST Fn:STRING);
VAR BMPCapt : TBMPCaption;
   F:FILE;

BEGIN
 Assign(F, Fn);
 Reset(F, 1);
 BlockRead(F, BMPCapt, SizeOf(TBMPCaption));
 Close(F);
 WITH BMPCapt DO
 BEGIN
   WriteLn(Size);
   WriteLn(info);
   WriteLn(rezerw);
   WriteLn(obraz_offset, ' ', SizeOf(TBMPCaption));
   WriteLn(LPO);
   WriteLn(kompresja);
   WriteLn(Colors);
   WriteLn(UColors);
 END;
END;

BEGIN
 DefaultRect:=EkranRect;
END.
Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij