Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Pascal

Wsteczwstecz Data i czas
W góręw górę Podstawy Pascala

Obsługa plików w turbo pascalu


Pliki tekstowe
Pliki binarne
Obsługa błędów

Pliki binarne


Wczytywanie i zapisywanie w plikach binarnych odbywa się za pomocą instrukcji BlockRead, BlockWrite. Jest to bardzo szybka metoda zapisu i odczytu. Najlepiej zobaczyć prosty przykład w pomocy pascala, który kopiuje plik podany jako parametr programu na miejsce podane drugim parametrem
{Blockrd.PAS}
{Sample code for the BlockRead and BlockWrite procedures.}
program CopyFile;
{ Simple, fast file copy program with NO error-checking }

{ For Windows: }
{ uses WinCrt; }

var
 FromF, ToF: file; {uchwyty do plikow}
 NumRead, NumWritten: Word;
 Buf: array[1..2048] of Char; {bufor, do ktorego beda trafialy wczytane dane z pliku pierwszego}

begin
 Assign(FromF, ParamStr(1)); { Otwiera plik podany przez pierwszy parametr }
 Reset(FromF, 1);
 Assign(ToF, ParamStr(2)); { Przygotowuje do zapisu drugi plik }
 Rewrite(ToF, 1);  { Record size = 1 }
 Writeln('Copying ', FileSize(FromF), ' bytes...');
 repeat
   BlockRead(FromF, Buf, SizeOf(Buf), NumRead); {odczytywanie bloku o rozmiarze 2KB (NumRead teraz okresla rozmiar)}
   BlockWrite(ToF, Buf, NumRead, NumWritten); {zapisywanie odczytanego bloku}
 until (NumRead = 0) or (NumWritten <> NumRead); {kopiowanie do momentu skopiowania calego pliku lub gdy wystapi blad}
 Close(FromF); {Zamykanie plikow}
 Close(ToF);
end.

Ten program nie zadziała tak od razu. Trzeba podać mu 2 parametry, które będą oznaczały 2 pliki. Pierwszym musi być plik, który rzeczywiście istnieje na dysku. Drugi parametr to plik tworzony. Jak wpisać te parametry? W menu Turbo Pascala wybierz Run->Parameters I wpisz np. C:plik.txt C:Kopia.txt.


Teraz utwórz na dysku C: plik o nazwie plik.txt i wpisz do niego jakąś zawartość. Gdy uruchomisz program, zobaczysz, że na dysku powstał drugi plik o nazwie Kopia.txt, w dodatku z taką samą zawartością jak plik.txt.


Warto zwrócić uwagę na pewną funkcję w podanym przykładzie. Chodzi o FileSize. Funkcja FileSize zwraca rozmiar pliku, którego kojarzymy ze zmienną typu File.


Obsługa plików w turbo pascalu


Pliki tekstowe
Pliki binarne
Obsługa błędów

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij