Ver. 1.0 Beta, Don't have a compiler? Now you can write simple scripts ONLINE! This is a basic version -does not include all the Pascal statements. Only to learn basics

Sortowanie w Turbo Pascalu, sortowanie b±belkowe, sortowanie trzech liczb

Pascal

Sortowanie w Turbo Pascalu, sortowanie b±belkowe, sortowanie trzech liczb

Sortowanie b±belkowe


Poniższy program przedstawia sposób sortowania tablicy metod± b±belkow±. Algorytm b±belkowego sortowania jest do¶ć wolny, gdy porówna się go z algorytmem QuickSort lub sortowaniem stogowym.PROCEDURE Sortuj;
VAR i, j:Byte;
   Temp:Integer;
BEGIN
 FOR i:=1   TO MaxTab-1 DO
 FOR j:=i+1 TO MaxTab DO
   BEGIN
     IF Tab[i]>Tab[j] THEN
     BEGIN
       Temp:=Tab[i];
       Tab[i]:=Tab[j];
       Tab[j]:=Temp;
     END;
   END;
END;

Sortowanie trzech liczb


Program demonstruje sortowanie 3 liczb. Warto zwrócić uwagę na definicję procedury podmień. procedure podmien (var l1,l2:integer);


Gdyby nie poprzedzaj±ce słowo var dwie zmienne, procedura nie spełniłaby swojego założenia, ponieważ jej zadaniem jest zamiana obydwu warto¶ci, tzn, do zmiennej l1 wstawić to co w l2 i na odwrót.


Gdy normalna procedura (bez słowa var) jest wywoływana, komputer tworzy w pamięci kopię fragmentu pamięci gdzie s± parametry. Nawet gdy zamienimy je miejscami, nie zmieni± się prawdziwe zmienne l1 i l2 bo operowali¶my na kopiach. Gdy korzystamy z var, mamy dostęp do oryginałow.
program sortowanie;

 procedure podmien (var l1,l2:integer);
 var tmp :byte;
 begin
   tmp := l1;
   l1 := l2;
   l2 := tmp;
 end;

 procedure wyswietl (l1,l2,l3:integer);
 begin
   writeln(l1, ' ' , l2 , ' ' , l3);
 end;
 var l1, l2, l3 : integer;begin
l1:=4;
l2:=6;
l3:=2;


wyswietl(l1,l2,l3);

if (l1>l2) then podmien(l1,l2);
if (l2>l3) then podmien(l2,l3);
if (l1>l2) then podmien(l1,l2);

wyswietl(l1,l2,l3);
end.

 

ON-LINE scripts!

In tutorial
sortowanie w pascalu, sortowanie b±belkowe, typy sortowania

This website uses cookie files in order to provide Google services (advertisements, analitycs) and Facebook. If you want to block using cookies, turn them off in your browser settings. Need a help? Click me