Ver. 1.0 Beta, Nie masz kompilatora? Teraz możesz pisać skrypty ONLINE! Wersja podstawowa -nie zawiera wszystkich poleceń Pascala. Służy do nauki podstaw

Moduł Crt


Moduł Crt zawiera procedury i funkcje przydatne w prostych operacjach używanych przeważnie w trybie tekstowym. Polecenia modułu Crt pomagają też w odczytywaniu stanu klawiatury.ClrScr; -Procedura powodująca wyczyszczenie zawartości ekranu i ustawienie kursora graficznego w lewym górnym rogu.


ClrEol; -Procedura która czyści linię tekstu od pozycji kursora do końca lini.


Delay(czas: Word) -Procedura, która czeka tyle milisekund (milisekunda=1/1000 sekundy) ile wynosi zmienna czas. Zmienna Czas musi być typu WORD (word to liczba całkowita od 0 do 65535).


DelLine; -Procedura czyści całą linie, w której znajduje się kursor


GotoXY(X,Y: Byte); przenosi kursor do pozycji X i Y. Pozycja 1,1 oznacza lewy górny róg ekranu.


HighVideo; -Rozjaśnia kolory, tzn. jeżeli wpiszesz ciemny czerwony i coś chcesz nim narysować, będzie narysowane to jasnym czerwonym.


InsLine; Wstawia pustą linię tam, gdzie się znajduje kursor a resztę przenosi w dół.


KeyPressed - Funkcja która zwraca wartość TRUE jeżeli został naciśnięty klawisz lub FALSE jeżeli nie.


LowVideo -Przyciemnia kolory patrz HighVideo.


NormVideo -Przywraca normalne kolory.


NoSound; -Wyłącza dźwięk ze SPEAKERA (głośniczka wbudowanego w komputer).


ReadKey; -Wczytuje wciśnięty klawisz z klawiatury.


Sound(Hz:Word); -Włącza dźwięk w SPEAKERZE o częstotliwości Hz, np. aby wydać dźwięk o częstotliwości 200Hz musisz wpisać: Sound(200); Najmniejszą liczbą jaka może być użyta jako dźwięk może być wartość około 60 Hz!


TextBackground(kolor:Byte); Ustawia kolor tła pod tekstem. Standardowo jest czarne. Poniżej podano jaki kolor odpowiada jakiej liczbie. Przykład użycia : TextBackground(5);


TextColor(kolor:Byte); Ustawia kolor liter na wartość jaką przyjmuje zmienna kolor. Przykład użycia : TextColor(15); lub jeśli masz jakąś zmienną np. k:=15; piszesz TextColor(k);


TextMode(mode:integer); Ustawia specyficzny tryb tekstowy. Normalny ma 80 znaków w pozycji X i 25 w pozycji Y. Instrukcja ta zmienia ten tryb.


WhereX; -Funkcja, która przyjmuje wartość typu Byte zawierającą pozycję poziomą (inaczej pozycja X) kursora tekstowego.


WhereY; -Funkcja przyjmuje pozycję Y kursora.


Window(X1,Y1,X2,Y2:Byte); Procedura ta ustawia w pamięci okno, w którym można pisać. Od tej pory każdy tekst będzie wypisywany w tym oknie. X1 oznacza od którego znaku w poziomie ma się zaczynać okno, Y1 -od którego ma się zaczynać okno w pozycji Y, a X2 i Y2 to współrzędne końcowe, np. Window(10,10,70,15); Pozycja 1,1 to górny lewy róg ekranu.


Wartości kolorów

Kolory podane w poniższej tabelce są wykorzystywane w procedurach TextBackGround i TextColor a także w trybie graficznym modułu Graph.
Numer

Nazwa koloru

Kolor

0

czarny


1

niebieski


2

zielony


3

cyan


4

czerwony


5

fioletowy


6

brązowy


7

j. szary


8

szary


9

j. niebieski


10

j. zielony


11

j. cyan


12

j. czerwony


13

j. fiolet


14

żółty


15

biały

Programy ON-LINE!

Strona korzysta z plików cookie w celu świadczenia usług Google (reklamy, statytyki) oraz Facebook. Jeśli chcesz zablokować pliki cookies wyłacz je w swojej przeglądarce. Potrzebujesz pomocy? kliknij